Bendigo Bush Short 1 - Prince of Wales

2019-04-06

AA
F
Ben GoonanBG V33:18
33:18 (3)
33:18 (3)
David BrownridgeBG V35:08
35:08 (4)
35:08 (4)
Shayne HillBG V35:55
35:55 (5)
35:55 (5)
Jim RussellBG V38:28
38:28 (6)
38:28 (6)
Ilka BarrBG V45:46
45:46 (7)
45:46 (7)
Neil BarrBG V46:10
46:10 (8)
46:10 (8)
Andrew CameronBG V46:36
46:36 (9)
46:36 (9)
Andrew WallaceBG V59:17
59:17 (10)
59:17 (10)
Tony RadfordBG V1:05
1:05 (1)
1:05 (1)
Terry DavidsonBG V1:28
1:28 (2)
1:28 (2)
BB
F
Tony BirdDR V21:00
21:00 (1)
21:00 (1)
Nigel McGuckianBG V22:00
22:00 (2)
22:00 (2)
Peter SearleBG V22:20
22:20 (3)
22:20 (3)
Peter HillNE V22:25
22:25 (4)
22:25 (4)
Alison RadfordBG V24:05
24:05 (5)
24:05 (5)
Paul ElamTK V25:39
25:39 (6)
25:39 (6)
Sheila CollsYV V26:46
26:46 (7)
26:46 (7)
Tim TurnbullBG V28:25
28:25 (8)
28:25 (8)
Louise HallBG V28:26
28:26 (9)
28:26 (9)
Jenny BallBG V29:26
29:26 (10)
29:26 (10)
Anne GarvieTK V30:29
30:29 (11)
30:29 (11)
Lorraine LevershaBG V30:36
30:36 (12)
30:36 (12)
Xavier OughBG V36:23
36:23 (13)
36:23 (13)
Charlotte OughBG V40:26
40:26 (14)
40:26 (14)
Ross and Leon SlaterBG V40:58
40:58 (15)
40:58 (15)
Dick and Margaret BarkerTK V44:02
44:02 (16)
44:02 (16)
Prue DobbinBK VDidNotFinish
-
-
CC
F
Tim TurnbullBG V18:03
18:03 (1)
18:03 (1)
Jack BarianosBG V25:51
25:51 (2)
25:51 (2)
Sue DavidsonBG V34:11
34:11 (3)
34:11 (3)
Akira HillBG V50:21
50:21 (4)
50:21 (4)