AWOC Club MTBO Championships / Vic MTBO Series #4

2018-09-08

Course 1 MenM1
F
Hamish MackieBF N1:06
1:06 (1)
1:06 (1)
Scott GavensBK V1:13
1:13 (2)
1:13 (2)
Tom LothianBK V1:29
1:29 (3)
1:29 (3)
Glenn MartiniBK V1:36
1:36 (4)
1:36 (4)
Luke GoodfellowNE V1:42
1:42 (5)
1:42 (5)
Course 1 WomenW1
F
Carolyn JacksonBK V1:30
1:30 (1)
1:30 (1)
Course 2 MenM2
F
Robert PrenticeNC N1:14
1:14 (1)
1:14 (1)
Peter CusworthBK V1:16
1:16 (2)
1:16 (2)
Bill VandendoolBK V1:19
1:19 (3)
1:19 (3)
Ed SteenbergenCH V1:20
1:20 (4)
1:20 (4)
Cormac McCarthyYV V1:29
1:29 (5)
1:29 (5)
Bruce PatersonBK V1:45
1:45 (6)
1:45 (6)
Course 2 WomenW2
F
Kate GavensBK V1:23
1:23 (1)
1:23 (1)
Jayne SalesMF V1:24
1:24 (2)
1:24 (2)
Melinda BuchananNE V1:29
1:29 (3)
1:29 (3)
Sofie Van GunsterenBK V1:37
1:37 (4)
1:37 (4)
Angela FarrellWR N1:40
1:40 (5)
1:40 (5)
Course 3 MenM3
F
Ken DowlingEU V1:06
1:06 (1)
1:06 (1)
John GavensBK V1:07
1:07 (2)
1:07 (2)
Robert EdmondsNE V1:21
1:21 (3)
1:21 (3)
Keith WadeTK VDidNotFinish
-
-
Course 3 WomenW3
F
Heather LeslieBK V1:07
1:07 (1)
1:07 (1)
Amanda MackieBF N1:13
1:13 (2)
1:13 (2)
Helen EdmondsNE V1:21
1:21 (3)
1:21 (3)
Prue DobbinAW V1:29
1:29 (4)
1:29 (4)
Course 4 MenM4
F
Blake GordonEU V46:45
46:45 (1)
46:45 (1)
Course 4 WomenW4
F
Peta WhitfordYV V47:08
47:08 (2)
47:08 (2)
Kathy LileyYV V48:50
48:50 (3)
48:50 (3)
Dale Ann GordonEU V1:25
1:25 (1)
1:25 (1)
ScoreScore
F
Tania ElderkinBK V1:53
1:53 (7)
1:53 (7)
Stuart LloydBK V1:22
1:22 (2)
1:22 (2)
Leo Oster HillBK V1:47
1:47 (6)
1:47 (6)
Daniel OsterBK V1:47
1:47 (6)
1:47 (6)
Nick ConquestNo club membership1:55
1:55 (8)
1:55 (8)
Helen AlexanderBK V1:36
1:36 (5)
1:36 (5)
Jenny SheahanBK V1:23
1:23 (3)
1:23 (3)
John SheahanBK V1:17
1:17 (1)
1:17 (1)
Carolyn CusworthBK V31:05
31:05 (9)
31:05 (9)
Joyce RowlandsNE V1:30
1:30 (4)
1:30 (4)