Vic MTBO Series #3 - Stanley

2018-09-07

Course 1 MenM1
F
Hamish MackieBF N1:52
1:52 (1)
1:52 (1)
Scott GavensBK V1:53
1:53 (2)
1:53 (2)
Tom LothianBK V2:29
2:29 (3)
2:29 (3)
Luke GoodfellowNE V2:33
2:33 (4)
2:33 (4)
Course 1 WomenW1
F
Carolyn JacksonBK V2:00
2:00 (1)
2:00 (1)
Course 2 MenM2
F
Bruce PatersonBK V1:52
1:52 (1)
1:52 (1)
Ed SteenbergenCH V1:57
1:57 (2)
1:57 (2)
Peter CusworthBK V1:57
1:57 (2)
1:57 (2)
Cormac McCarthyYV V2:27
2:27 (3)
2:27 (3)
Bill VandendoolBK V2:31
2:31 (4)
2:31 (4)
Course 2 WomenW2
F
Jayne SalesMF V2:06
2:06 (1)
2:06 (1)
Melinda BuchananNE V2:31
2:31 (2)
2:31 (2)
Lisa PageNo club membership3:21
3:21 (3)
3:21 (3)
Course 3 MenM3
F
Graham WallisDR V1:49
1:49 (1)
1:49 (1)
Robert EdmondsNE V1:58
1:58 (2)
1:58 (2)
John GavensBK V2:23
2:23 (3)
2:23 (3)
Keith WadeTK VDidNotFinish
-
-
Ken DowlingEU VDidNotFinish
-
-
Course 3 WomenW3
F
Helen EdmondsNE V1:58
1:58 (1)
1:58 (1)
Heather LeslieBK V2:16
2:16 (2)
2:16 (2)
Amanda MackieBF NDidNotFinish
-
-
Course 4 MenM4
F
Blake GordonEU V1:10
1:10 (1)
1:10 (1)
Course 4 WomenW4
F
Kate GavensBK V1:02
1:02 (1)
1:02 (1)
Peta WhitfordYV V1:13
1:13 (2)
1:13 (2)
Kathy LileyYV V1:24
1:24 (3)
1:24 (3)
Dale Ann GordonEU V1:59
1:59 (4)
1:59 (4)
ScoreScore
F
Stuart LloydBK V1:54
1:54 (5)
1:54 (5)
Tania ElderkinBK V2:00
2:00 (6)
2:00 (6)
Leo Oster HillBK V1:50
1:50 (4)
1:50 (4)
Daniel OsterBK V1:50
1:50 (4)
1:50 (4)
Helen AlexanderBK V2:03
2:03 (7)
2:03 (7)
Wayne PageNo club membership1:50
1:50 (4)
1:50 (4)
Jenny SheehanBK V1:36
1:36 (2)
1:36 (2)
John SheahanBK V1:39
1:39 (3)
1:39 (3)
Joyce RowlandsNE V1:15
1:15 (1)
1:15 (1)