MTBO Summer 75 Series #2 - Plenty South

2018-02-10

Open MenOM
F
Adrian JaeggiBK V42:32
42:32 (9)
42:32 (9)
Anthony JonesBK V49:01
49:01 (10)
49:01 (10)
Alan LeenaertsNE V55:35
55:35 (12)
55:35 (12)
Andrew BakerBK V1:04
1:04 (2)
1:04 (2)
Jayden ThrushVIC51:12
51:12 (11)
51:12 (11)
Chris MuchaVIC56:15
56:15 (13)
56:15 (13)
Josh StreetVIC1:05
1:05 (3)
1:05 (3)
Gleb BelovVIC1:11
1:11 (5)
1:11 (5)
Patrick MeldrumVIC1:14
1:14 (7)
1:14 (7)
Darian PanterAR V56:18
56:18 (14)
56:18 (14)
Chris TaylorVIC1:12
1:12 (6)
1:12 (6)
Pierre BroknerAR V56:33
56:33 (15)
56:33 (15)
Anthony HallDR V1:02
1:02 (1)
1:02 (1)
Gavin BennetteYV V1:06
1:06 (4)
1:06 (4)
Tim-Leonie StevensonVIC1:12
1:12 (6)
1:12 (6)
Daniel OsterBK V27:05
27:05 (8)
27:05 (8)
Open WomenOW
F
Kate GavensBK V1:12
1:12 (4)
1:12 (4)
Jenny MitchellDR V1:14
1:14 (5)
1:14 (5)
Karen StrachanDR V1:14
1:14 (5)
1:14 (5)
Melissa BivianoBK V1:08
1:08 (3)
1:08 (3)
Ellyse MarumVIC1:03
1:03 (1)
1:03 (1)
Amelie HunterVIC1:03
1:03 (1)
1:03 (1)
Kelly TownsendVIC1:05
1:05 (2)
1:05 (2)
Veteran MenVM
F
Steven LawBK V56:08
56:08 (12)
56:08 (12)
Peter CusworthBK V1:01
1:01 (2)
1:01 (2)
Graham WallisDR V1:12
1:12 (8)
1:12 (8)
Rob DavisVIC55:26
55:26 (11)
55:26 (11)
Ralph KochYV V1:06
1:06 (4)
1:06 (4)
Brad SaundersBK V1:10
1:10 (7)
1:10 (7)
Bill VandendoolMF V1:07
1:07 (5)
1:07 (5)
Keith WadeTK V1:04
1:04 (3)
1:04 (3)
James ClarkBK V1:04
1:04 (3)
1:04 (3)
David RowlandsBK V1:15
1:15 (9)
1:15 (9)
Russell BulmanYV V56:36
56:36 (13)
56:36 (13)
John GavensBK V1:09
1:09 (6)
1:09 (6)
Mark GearyBK V1:09
1:09 (6)
1:09 (6)
Kevin MorrisBK V1:00
1:00 (1)
1:00 (1)
Graeme CadmanYV V49:05
49:05 (10)
49:05 (10)
Veteran WomenVW
F
Carolyn JacksonBK V1:02
1:02 (1)
1:02 (1)
Heather LeslieBK V58:11
58:11 (6)
58:11 (6)
Peta WhitfordYV V45:14
45:14 (4)
45:14 (4)
Helen AlexanderBK V1:06
1:06 (2)
1:06 (2)
Kathy LileyYV V39:26
39:26 (3)
39:26 (3)
Carolyn CusworthBK V56:14
56:14 (5)
56:14 (5)
Junior MenJM
F
Alex RowlandsBK V1:15
1:15 (4)
1:15 (4)
Angus HallDR V1:03
1:03 (1)
1:03 (1)
Roy GearyBK V1:09
1:09 (3)
1:09 (3)
Riley TownsendVIC1:05
1:05 (2)
1:05 (2)
Leo OsterBK V26:53
26:53 (5)
26:53 (5)
Junior WomenJW
F
Kimberley MitchellDR V1:14
1:14 (2)
1:14 (2)
Maya BennetteYV V1:06
1:06 (1)
1:06 (1)