MTBO Summer 75 Series #1 - Mt Evelyn

2018-01-13

Open MenOM
F
Glen Charlton1:05
1:05 (2)
1:05 (2)
Adrian JaeggiBKV1:05
1:05 (2)
1:05 (2)
Josh Street1:07
1:07 (4)
1:07 (4)
Angus RobinsonBKV1:12
1:12 (5)
1:12 (5)
Tom LothianBKV1:13
1:13 (6)
1:13 (6)
Anthony JonesBKV1:13
1:13 (6)
1:13 (6)
Gleb Belov1:18
1:18 (7)
1:18 (7)
Geoff RobinsonBKV1:03
1:03 (1)
1:03 (1)
Darian PanterARV1:06
1:06 (3)
1:06 (3)
Pierre BroknerARV1:07
1:07 (4)
1:07 (4)
Tim Rowe1:25
1:25 (8)
1:25 (8)
Scott GavensBKV1:13
1:13 (6)
1:13 (6)
Open WomenOW
F
Maria PlyashechkoEUV1:13
1:13 (3)
1:13 (3)
Lesa MuirDRV1:12
1:12 (2)
1:12 (2)
Deanna Blegg1:12
1:12 (2)
1:12 (2)
Jayne SalesMFR1:06
1:06 (1)
1:06 (1)
Katie Cole1:22
1:22 (4)
1:22 (4)
Veteran MenVM
F
Bill VandendoolBKV1:12
1:12 (4)
1:12 (4)
Peter CusworthBKV1:13
1:13 (5)
1:13 (5)
Tim HatleyBKV1:07
1:07 (2)
1:07 (2)
Keith WadeTKV1:00
1:00 (1)
1:00 (1)
Cormac McCarthyYVV1:11
1:11 (3)
1:11 (3)
Ralph KochYVV1:07
1:07 (2)
1:07 (2)
Kevin MorrisBKV56:57
56:57 (7)
56:57 (7)
Greg TamblynBKV1:22
1:22 (6)
1:22 (6)
Veteran WomenVW
F
Carolyn JacksonBKV1:14
1:14 (2)
1:14 (2)
Peta WhitfordYVV56:29
56:29 (4)
56:29 (4)
Kathy LileyYVV1:01
1:01 (1)
1:01 (1)
Carolyn CusworthBKV1:17
1:17 (3)
1:17 (3)
Junior WomenJW
F
Swayde Cole1:22
1:22 (1)
1:22 (1)